БУМАР

Добив, обработка и търговия на естествени скално-облицовъчни материали – мрамори, варовици, гранити и др.

БУМАР

Геолого-проучвателна дейност

Днес, 03.11.2017 г. във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0626-C01/18.08.2017
„Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“,
Бенефициентът БУМАР АД публикува процедура за избор на изпълнител чрез
Публична покана с предмет:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

ОП1: Гатер машина за мрамор – 1 бр.
ОП2: Челюстна трошачка – 1 бр.“

Краен срок за подаване на оферти: 10.11.2017 г., 0:00 часа.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Пакетът документи за участие може да намерите ТУК.

ЗА БУМАР

20 години в добива на скално-облицовъчни материали

Бумар е частна компания, създадена през 1997 г. с предмет на дейност добив, обработка и търговия на естествени скално – облицовъчни материали – мрамори, варовици, гранити и др.

През 2017 г., в партньорство с „Илинденски мрамор“ , получава концесия за добив на скално – облицовъчни материали – мрамори от находище „Илинденци“, участък „Централен – 1“, разположен в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Бумар извършва геолого – проучвателна дейност в партньорство с Ил. Мрамор, като има кариера за барит, варовик Горна кремена и др.

З

А

Т

В

О

Р

Е

Н

Ц

И

К

Ъ

Л

Обработка

2

Добив

1

Преработка

3

КАРИЕРИ

Геолого-проучвателна дейност

ЦЕХ

20 декара производствена площ