БУМАР

Добив, обработка и търговия на естествени скално-облицовъчни материали – мрамори, варовици, гранити и др.

БУМАР

Геолого-проучвателна дейност

ЗА БУМАР

20 години в добива на скално-облицовъчни материали

Бумар е частна компания, създадена през 1997 г. с предмет на дейност добив, обработка и търговия на естествени скално – облицовъчни материали – мрамори, варовици, гранити и др.

През 2017 г., в партньорство с „Илинденски мрамор“ , получава концесия за добив на скално – облицовъчни материали – мрамори от находище „Илинденци“, участък „Централен – 1“, разположен в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Бумар извършва геолого – проучвателна дейност в партньорство с Ил. Мрамор, като има кариера за барит, варовик Горна кремена и др.

З

А

Т

В

О

Р

Е

Н

Ц

И

К

Ъ

Л

Обработка

2

Добив

1

Преработка

3

За проекта

Търг номер 2
Днес, 23.04.2018 г. във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0626-C01/18.08.2017 „Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“, Бенефициентът БУМАР АД публикува процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА“

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.9, ал.1, т.1 от Постановление №160/01.07.2016г. на Министерския съвет прекратявам процедурата „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: <<Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда>>

Търг номер 1
“БУМАР” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

КАРИЕРИ

Геолого-проучвателна дейност

ЦЕХ

20 декара производствена площ