Решение №01/23.03.2018г.

РЕШЕНИЕ
За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл.9, ал.1, т.1 от Постановление №160/01.07.2016г. на Министерския съвет прекратявам процедурата „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: <<Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда, включващи:

1) Топлоизолация на покрив – доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00м (обща площ 758 кв.м);
2) Подмяна на дограма – доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6м. (обща площ 207,83 кв.м);
3) Смяна на осветление – 16бр. LED осветители с мощност 55 W>>

Мотиви по чл.9, ал.1, т.1: не е подадена нито една оферта.

На основание чл.9, ал.3 от Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

ДОКУМЕНТ