Търг номер 1

СЪОБЩЕНИЕ

“БУМАР” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Договор №: BG16RFOP002-3.001-0626-C01
Наименование на проекта: „Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“
Дата на сключване на договора: 18.08.2017 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 18.02.2019 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 18 месеца
Място на изпълнение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Струмяни, с.Илинденци
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 582 139.20 лв.
Размер на БФП (в лева): 373 215.17 лв.

Кратко описание на проекта:
Проектът „Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“ е насочен към прилагане на енергоефективни мерки в предприятието с цел оптимизиране на енергийните разходи, подобряване на ресурсната ефективност и постигане на по-висока производителност. За постигането на заложените цели, проектът включва изпълнението на следните дейности: закупуване на нова гатер машина за обработка на мраморни изделия, нова челюстна трошачка за рециклиране на отпадни материали, съоръжение за оползотворяване на отпадна топлина от компресор – пневматичен къртач; енергоефективни СМР по производствената сграда (топлоизолация на покрив, смяна на дограма и осветление); внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждане на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001.
Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност на производствения процес на предприятието БУМАР АД. Това от своя страна ще повиши конкурентоспособността и капацитета за растеж на компанията.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В БУМАР АД“ С ДОГОВОР № BG16RFOP002-3.001-0626-C01

ДОКУМЕНТИ

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0626-C01/18.08.2017, на 09.01.2018 г. „БУМАР“ АД сключи с „ТТГ ПЛЮС“ ЕООД следните договори за изпълнение:

  • по ОП 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на гатер машина за мрамор – 1 бр.
  • по ОП 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на челюстна трошачка – 1 бр.