Търг номер 2

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 23.04.2018 г. във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0626-C01/18.08.2017 „Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД“, Бенефициентът БУМАР АД публикува процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, ВКЛЮЧВАЩИ:

1) Топлоизолация на покрив – доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.);
2) Подмяна на дограма – доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.);
3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W.“

Краен срок за подаване на оферти: 30.04.2018 г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Пакетът документи за участие може да намерите ТУК.

ДОКУМЕНТИ